Przemówienie Prezydenta Kazachstanu

Na prośbę Ambasady Republiki Kazachstanu w Polsce publikujemy oficjalne stanowisko władz Kazachstanu w sprawie ostatnich wydarzeń.

O przemówieniu Prezydenta Kazachstanu Kasym-Żomarta Tokajewa na specjalnym posiedzeniu Mażylisu Parlamentu Republiki Kazachstanu.

W dniu 11 stycznia 20202 r. Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew wygłosił przemówienie podczas specjalnego posiedzenia Mażylisu (izby niższej Parlamentu Kazachstanu). Przemówienie Prezydenta zostało wygłoszone w związku z bezprecedensowym wybuchem przemocy, który miał miejsce w całym Kazachstanie w zeszłym tygodniu.

Prezydent K.Tokajew potwierdził, że sprawcy przemocy wykorzystali niezadowolenie społeczne z podwyżki cen gazu skroplonego. Początkowo w wielu regionach odbywały się pokojowe zgromadzenia przeciwko podwyżce cen gazu. Następnie pokojowe protesty zostały przejęte przez bandytów, szabrowników i uzbrojonych terrorystów, w tym zagranicznych bojowników. Główny cel sprawców był jasny – chodziło o zniszczenie instytucji rządowych, podważenie porządku konstytucyjnego, a docelowo – przejęcie władzy w Kazachstanie.

W obliczu bezprecedensowej zbrojnej agresji terrorystów Kazachstan został zmuszony zwrócić się o pomoc do swoich partnerów z Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ) i rozmieścić w kraju międzynarodowy kontyngent sił pokojowych. Na dzień dzisiejszy główna misja sił pokojowych OUBZ została pomyślnie zakończona. Stopniowe wycofywanie się z Kazachstanu całego kontyngentu pokojowego OUBZ rozpocznie się za dwa dni (13 stycznia 2022 r.) i potrwa nie dłużej niż 10 dni.

Prezydent oświadczył, że w momencie zaproszenia kontyngentu OUBZ do Kazachstanu krajowi groziło przejęcie przez terrorystów kontroli nad największym miastem kraju – Ałmaty. Gdybyśmy stracili Ałmaty, moglibyśmy stracić cały kraj. Ryzyko było szczególnie wysokie, biorąc pod uwagę to, że Komitet Bezpieczeństwa Narodowego Kazachstanu – kluczowa instytucja antyterrorystyczna – nie zidentyfikowała na czas krytycznego zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego.

Podczas posiedzenia Prezydent Tokajew zaproponował na stanowisko Premiera Kazachstanu kandydaturę Alichana Smaiłowa, który wcześniej sprawował urząd Wicepremiera – Ministra Finansów. Niższa Izba przegłosowała mianowanie A.Smaiłowa na nowe stanowisko. Nowy Premier otrzymał trzy tygodnie na przygotowanie i przedstawienie Planu Działań Rządu na 2022 rok.

Prezydent K.Tokajew przedstawił szereg inicjatyw mających na celu przezwyciężenie obecnego kryzysu i wsparcie skierowane na podniesienie dobrobytu narodu Kazachstanu.

Przezwyciężenie kryzysu

 • Ałmaty i inne regiony, które ucierpiały, zostaną odrestaurowane i odbudowane tak szybko, jak tylko to będzie możliwe. Wkrótce zostanie przywrócone normalne funkcjonowanie systemu finansowego, sektora transportu, łańcuchów dostaw żywności. Prezydent podkreślił, że jest to jego osobisty obowiązek i odpowiedzialność Rządu.
 • Ogólna sytuacja w Kazachstanie jest obecnie stabilna. Ale kluczowe jest pomyślne zakończenie trwającej operacji antyterrorystycznej, pełne przywrócenie ładu i porządku w kraju.
 • Specjalnej grupie dochodzeniowej polecono postawienie przed sądem wszystkich bojowników i ich wspólników, którzy brali udział w zbrodniach przeciwko ludności cywilnej, ujawnienie wszystkich przyczyn i szczegółów tragedii.
 • Pomoc zostanie udzielona rodzinom śmiertelnych ofiar: funkcjonariuszy organów ścigania, personelu wojskowego oraz cywilów. Rząd zapewni tym rodzinom zasiłki mieszkaniowe i edukacyjne oraz inne formy wsparcia.
 • Rząd zapewni pomoc finansową i inne rodzaje wsparcia dla firm w czasie kryzysu. Przedsiębiorstwa są czasowo zwolnione z zapłaty odsetek od pożyczek, grzywien i kar administracyjnych.
 • Wsparcie dla społeczeństwa, inwestorów krajowych i zagranicznych

Wsparcie dla społeczeństwa, inwestorów krajowych i zagranicznych

 • Rząd podejmie wszelkie możliwe kroki, aby przywrócić zaufanie do gospodarki Kazachstanu ze strony inwestorów krajowych i zagranicznych oraz partnerów handlowych. Wszystkie zobowiązania i gwarancje Kazachstanu wobec inwestorów będą ściśle przestrzegane. Nowa koncepcja polityki inwestycyjnej zostanie opracowana w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Kazachstanu z należytym uwzględnieniem rosnącej roli wymogów w zakresie środowiska naturalnego, społeczeństwa i ładu korporacyjnego, globalnej transformacji zielonej energii i transformacji technologicznej.
 • Rząd dołoży szczególnych starań, aby zająć się problematyką nierówności ekonomicznych w Kazachstanie. Zagwarantuje, że dochody wszystkich grup ludności będą rosły w tempie rozwoju gospodarki narodowej.
 • W ciągu dwóch miesięcy Rząd i Izba Przedsiębiorców opracują program zwiększenia dochodów społeczeństwa i przygotują konkretne propozycje zmniejszenia ubóstwa w Kazachstanie.
 • Rząd niezwłocznie opracuje nowy Kodeks Społeczny. Rząd musi dostosować swoją politykę społeczną do nowej rzeczywistości, biorąc pod uwagę wyzwania pandemii „COVID-19” i wszystkich innych problemów. Kodeks Społeczny powinien stać się kluczowym elementem nowej „umowy społecznej” w Kazachstanie.
 • Podjęty zostanie systemowy wysiłek w celu obniżenia inflacji i zapewnienia stabilności waluty krajowej. Docelowy korytarz inflacyjny do 2025 r. powinien wynosić 3%–4%. Rząd wraz z Narodowym Bankiem i Izbą Przedsiębiorców opracuje zestaw środków, które pozwolą powstrzymać inflację. Powinna ona obejmować środki mające na celu zmniejszenie zależności od importu, nadmierne interwencje oraz wykorzystanie instrumentów polityki pieniężnej.
 • Powstanie specjalny fundusz „Dla Narodu Kazachstanu”, aby wspierać obywateli Kazachstanu w potrzebie. Fundusz będzie w pełni przejrzysty i rozliczalny przed opinią publiczną. Jego finansowanie będzie pochodzić ze źródeł prywatnych i publicznych.
 • Kontynuacja programu reform

Kontynuacja programu reform

 • Kluczem jest stworzenie nowej platformy ekonomicznej. Celem polityki gospodarczej Rządu jest rozwój w pełni rozwiniętej gospodarki rynkowej o odpowiedniej orientacji społecznej. Podstawą tej polityki jest dywersyfikacja gospodarki poprzez rozwój przemysłu wytwórczego oraz wspieranie uczciwej konkurencji gospodarczej.
 • Rząd zaproponuje działania mające na celu uwolnienie służby cywilnej od korupcji, formalizmu i biurokracji. Prezydent zapowiedział, że wyda odrębny dekret o „odbiurokratyzowaniu” aparatu rządowego.
 • Kazachstan będzie kontynuował prezydencką politykę szybkiej modernizacji politycznej. Prezydent K.Tokajew wdrożył już cztery pakiety reform politycznych. Piąty duży pakiet reform politycznych zostanie zaprezentowany we wrześniu podczas prezydenckiego orędzia do narodu Kazachstanu.
 • Program kontynuacji transformacji polityczno-gospodarczej będzie kontynuowany. Rząd będzie współpracować ze środowiskiem eksperckim i społeczeństwem obywatelskim, aby przygotować pakiet propozycji, które zostaną rozpatrzone na posiedzeniu Narodowej Rady Zaufania Społecznego Kazachstanu.
 • Prezydent Tokajew ogłosił pięcioletnie moratorium na podwyżki wynagrodzeń dla najwyższych urzędników państwowych i szefów regionów. Jednocześnie pensje pracowników niższego szczebla sektora publicznego będą nadal rosły.
 • Rząd zajmie się dysproporcjami w rozwoju gospodarczym różnych regionów Kazachstanu. Rząd otrzymał polecenie przygotowania zestawu środków mających na celu wyrównanie rozwoju regionów, wzrost gospodarczy których „opóźnia się”.
 • Rząd przeznaczy stypendia edukacyjne dla młodych ludzi mieszkających w gęsto zaludnionych prowincjach Kazachstanu. Prezydent polecił Rządowi otwarcie zagranicznych oddziałów co najmniej pięciu głównych uczelni zagranicznych do 2025 roku i opracowanie programu przyciągania najlepszych nauczycieli do prowincji.
 • Narodowy fundusz majątkowy „Samruk-Kazyna” oraz Bank Rozwoju Kazachstanu zostaną poddane szczegółowemu przeglądowi i audytowi, aby upewnić się, że ich polityka przyniesie korzyści mieszkańcom Kazachstanu.
 • Przeprowadzony zostanie również pełny przegląd i audyt w celu zwalczania korupcji, zapewnienia przejrzystości i skuteczności procedur celnych i kontroli granicznych w niektórych kluczowych obiektach na granicy z Kazachstanem.
 • W celu wzmocnienia bezpieczeństwa narodowego i skutecznego przeciwdziałania wszelkim rodzajom zagrożeń, zreorganizowany zostanie cały system bezpieczeństwa narodowego, w tym Siły Zbrojne, organy ścigania, agencje bezpieczeństwa narodowego oraz służby wywiadowcze. Wzmocnione zostaną granice państwowe, a obrót bronią palną w kraju będzie ściśle monitorowany. Cały system bezpieczeństwa narodowego powinien działać w jednym celu – zapewnić jak najskuteczniejszą ochronę obywateli Kazachstanu, systemu konstytucyjnego i suwerenności narodowej przed zagrożeniami o dowolnym charakterze i skali.